Uddannelse i verdensklasse

Som ansat på DTU er en af kerneopgaverne at bidrage til universitetets uddannelser, og som forsker på DTU Bioengineering forventes man at bidrage væsentligt til instituttets undervisningsaktiviteter.

Instituttet arbejder kontinuerligt på at skabe et miljø, hvor underviserne inspirerer hinanden til at tænke nyt, og til at opfatte undervisning som en selvstændig akademisk disciplin og ikke udelukkende som formidling af fagområder.

Vi ønsker, at de studerende tidligt i deres uddannelsesforløb kommer tæt på forskerne og forskningsgrupperne, så de hurtigt føler sig som en del af et stærkt fagligt miljø. Derfor står forskernes døre på DTU Bioengineering åbne for de studerende, og de studerende opfordres fra første semester til at tage specialkurser, som er tæt knyttet til eksisterende forskningsprojekter.

Alle undervisningsaktiviteter tager afsæt i DTU’s mission om ”at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet”, og skal derfor til enhver tid målrettes samfundets og erhvervslivets behov.

Med en forankring i DTU’s faglige miljøer er ethvert institut ansvarligt for at undervisningen er forskningsbaseret og samfundsrelevant, samt at de studerende gennem den pædagogiske og didaktiske praksis udfordres til deres grænser.

Undervisningsorganisering
I hvert institut er der studienævn, studieledere og pædagogiske mentorer, der sammen med institutternes kursusansvarlige forskere samarbejder om at skabe undervisning og vejledning i verdensklasse. 

Den lokale struktur omkring undervisning skal sikre kvaliteten af kursernes indhold, opbygning og pædagogik, og skaber basis for kollegial sparring og vidensdeling.

På DTU Bioengineering er uddannelse og undervisning organiseret omkring en række fora og funktioner, der tilsammen skal sikre ledelsesmæssig forankring, samfundsrelevans, forskningsmæssig basis samt høj pædagogik og didaktisk kvalitet.

Institutdirektøren
Har det overordnede ansvar for undervisningsaktiviteterne på instituttet både strategisk, økonomisk, som performance parameter på instituttet og som en del af de ansattes udvikling.

Leder teamet
Består af institutdirektøren, administrationschefen, uddannelseschefen og de fire sektionsledere. Her diskuteres strategiske emner om forskning, uddannelse, innovation og organisation. Det er her de strategiske beslutninger vedrørende undervisning tages.

Undervisningschefen
Er den daglige leder af aktiviteter i forbindelse med rekruttering af nye studerende, studenterorganisationer og administration af kurser (bacheloruddannelse, kandidatuddannelse, ph.d. og videreuddannelse).

Formålet er at have en one-point-of-contact til undervisningsaktiviteter og en administrativ leder med overblik over regler, regler, økonomi, kapacitet, institutstrategi, mulige områder til forbedring m.v. på alle undervisningsaktiviteter.

Studieledere
Er hver ansvarlig for et studieprogram, refererer til DTU Dekanen og arbejder i tæt samarbejde med den centrale DTU studieadministration. Studielederen har ansvaret for udviklingen og den løbende evaluering af kursusporteføljen og kursuskompetencematrixen med det formål at sikre uddannelse rettet mod det fremtidige jobmarked for bioingeniører. Studielederen er også forpligtet til at yde studievejledning for at hjælpe de studerende med valg af kurser og studier i udlandet mv.

Teaching Core
Består af institutdirektøren, undervisningschefen, studielederne og koordinatorerne af de tværfaglige studielinjer.

I Teaching Core diskuteres procedurer og rammer for undervisningsaktiviteterne på instituttet og sikres tilpasning mellem den centrale DTU studieadministration og ressourcerne og de strategiske fokus på instituttet. I Teaching Core diskuteres også strategiske emner i forhold til kursusporteføljen og arrangeres "Kurset-på-bordet" møder, hvor indhold og didaktik af specifikke kurser diskuteres. Formålet er at sikre god uddannelse, god administration, optimal ressourceudnyttelse og en klar uddannelsesprofil for DTU Bioengineering, der afspejler instituttets videnskabelige styrke.

Institut Studienævnet (ISN)
Består af 6-10 medlemmer, hvoraf halvdelen er VIP og halvdelen er studerende. Studieledere og koordinatorer af tværfaglige studielinjer er fødte medlemmer af DTU Bioengineering.

Studienævnet beskæftiger sig med placering af kurser (forår/efterår, ugedag, morgen/eftermiddag), kvalitetskontrol af kursusbeskrivelser, kursus- og eksamensevalueringer samt kursusklager og ansøgninger om forlængelse af studietid.

Studienævnssekretær
Studienævnet understøttes af en sekretær, som herudover håndterer administrative opgaver relateret til kursusbasen, eksamener, lokalebooking mv. Formålet er at støtte fakultetet og gøre de administrative procedurer i forbindelse med undervisning så let og smidig som muligt. Studienævnssekretæren referer til undervisningschefen.

Følgegruppe
Består af studieledere, en række undervisere, der repræsenterer centrale kurser, minimum to studerende, undervisningschefen og lederne af kandidatuddannelserne samt også repræsentanter for kandidater og kandidataftagere. Formålet med følgegrupperne er at bistå studielederne med programmernes udvikling og kvalitetssikring.

Pædagogisk mentorgruppe
Består af 3-5 pædagogiske mentorer, hvoraf den ene er den pædagogiske koordinator.

Håndterer ansøgninger fra yngre forskere, der ønsker at deltage i et undervisningsspor og tage UDTU (Uddannelse i universitetspædagogik på DTU) kurser på LearningLab. Penge til kurserne bevilliges af institutdirektøren og en pædagogisk mentor udpeges. En pædagogisk mentor kan også blive bedt om at coache eller supervisere en kursuskoordinator. Mentorgruppen arrangerer undervisningsseminarer med generelle drøftelser om gode undervisnings- og eksamensmetoder

Kontakt

Malene Bonné Meyer
Undervisningschef
DTU Bioengineering
45 25 25 69

Uddannelsen i bioteknologi

Se en video om uddannelsen i bioteknologi